දෙනවද අයියෙ සුළු වරදට සමාව..

දෙනවද අයියෙ සුළු වරදට                     සමාව..

.

Ruwan Opanayaka

.

හිටියද තාම මං තනිකඩ බල…………..ඇනියේ
ගේ දොර ඉඩ කඩම් ඇත මට…….දිද්දෙණියේ
වියැකී යන්න පෙර රස ජීවිත………….පැනියේ
දැමුවෙමි දැන්වීම මංගල කිං…………..කිණියේ
.
.
දිනකට ලිපි තුනක් හතරක් හැම…..……..දාම
කැඩුවෙමි තෝරමින් එය නොවරද.…….වාම
බොදු ගොවි පවුලක්ලු තිස් පස් වියෙ…..තාම
සීතා ඔයා නම් මම වෙන්නෙමි………….රාම
.
.
ලිපියෙහි තිබූ සේයාරුවෙ දෙනෙත……….ඇනී
හදවත මගේ සුළු මොහොතක් නතර…..…වුනී
ඉටිරුව පරාදයි රන් රුව කුමක්……..……වැනී
දෙනෙතෙහි කාන්තිය ලිපියෙන් පිටට……පනී
.
.
අඩවන් නළල් සඳ මැද දේදුනු…………දෙබැමී
රතුවන් දෙතොල් නා දලු සමකර………බලමී
තිසරුන් විල මැදින් නෙතු හී සර………..යවමී
පිරිපුන් උකුළ මත මොහොතක් හිස…හොවමී
.
.
ඇය ගැන ප්‍රේමයෙන් මගෙ තොල් මත…මැතිරූ
නැකතත් අසුභ වුනි සයනෙත් කිරි……….ඉතිරූ
ලිපියෙහි යටම වෙයි මේ විදියට…………ඇතිරූ
හදවත තිගැස්සුනි දැක මුතුවන්…………..අකුරූ
.
.
වසරක විවාහෙකි දැම්මෙමි………..කොමාව
එකම පුතෙකු වෙයි මොහොතක……..පමාව
දෙවියන් පාමුලෙත් ඉල්ලුවෙ…….……කමාව
දෙනවද අයියෙ සුළු වරදට………….….සමාව

.o0o.

No photo description available.
Google+ Linkedin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
*