අනේ කොරෝනාවෙන් මම මළොත් වහාම පුච්චලා දාන්න.

අනේ කොරෝනාවෙන් මම මළොත් වහාම පුච්චලා දාන්න.

Quito කියන්නේ ඉක්වදෝරයේ අගනුවර. මේ නගරය හරහා ගලන ගංගාවලින් ගත්ත ජල නියැදිවල කෝවිඩ් වයිරසය තියෙනවා ද කියලා පරීක්ෂා කරලා බලලා තියෙනවා.

ඒ විදිහට ගත්ත හැම නියැදියක ම වයිරසය තියෙන බව මේ පර්යේෂණයේ දී තහවුරු වෙලා.

අදාළ පර්යේෂණ පත්‍රිකාව මේ සමග පළ කරනවා. (මේක මගේ අවධානයට යොමු කළේ බුද්ධික රංචගොඩ.)

https://www.sciencedirect.com/…/pii/S0048969720343564

Google+ Linkedin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
*