20 හෙට පාර්ලිමේන්තුවට

20 හෙට පාර්ලිමේන්තුවට

19 ව්‍යවස්ථාවේ ඇති අහිතකර දෑ ඉවත් කිරීම මූලික පරමාර්ථය කරගත් 20 වන ආන්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය හෙට දින පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිත බව වාර්ථා වේ.

ඉන් පසු දින 7 ක් ඇතුලත් ඕනෑම පුරවැසියකුට ඊට එරෙහිව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට පෙත්සමක් ගොනු කල හැකි අතර, යම් අයකු එසේ ඉදිරිපත් කලහොත්, දින 21 ක් තුල හෝ ඊට පෙර ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය එයට තීන්දුවක් ලබා දිය යුතුය.

ඉන් අනතුරුව දෙවන වර කියවීම සඳහා කාරක සභා අවස්ථාව හිමි වන අතර සියලුම වගන්ති සඳහා සංශෝධන ඉදිරිප්ත් කිරීමේ අවස්ථාව සියළුම පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රිවරුනට හිමි වනු ඇත.

පනත සම්මත වීම සඳහා තෙවන වර කියවීමේදී 2/3 ක අනුමැතියක් ලබා ගත යුතු අතර, වගන්තියෙන් වගන්තිය සඳහා වෙනම චන්ද වීමසීමක් වෙත යාමට ආන්ඩු පාර්ෂවය අදහස් කරගෙන ඇති බවද වාර්ථා වේ.

Google+ Linkedin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
*