මාක් ඇන්ටනිගේ පිළිතුරු කතාව

මාක් ඇන්ටනිගේ පිළිතුරු කතාව

.

Priyantha Hewage Maathalan

.

මාක් ඇන්ටනිගේ පිළිතුරු කතාව

ගරු කතානායක තුමනි

ඩයනා මයි ඩියර්
නොව එලිසබෙත් දුන්නත් ඕඩර්
නොකලෙමි ඝාතනය සීසර්
විමසන්න ශේක්ස්පියර්

ගරු කතානායක තුමනි

සළුව ඇද්දා ලුසියස්
පළමුව ඇන්නේ කැස්කා ලොන්ගස්
මට බෑ යන්න ගස්
හිනාවෙයි ගේයස්
සමග අයියලා දෙදෙනාම බෲටස්

ගරු කතානායක තුමනි

රෝමයේ සිටිසන්ස්
දැන් තොපි නිදහස්
කියා කෑ ගෑව බෲටස්
කලා ෆුල් වර්චස්
දොර අගුළු ලා සියළු සිටිසන්ස්

ගරු කතානායක තුමනි

ඒත් අපෙ ඩයනා මිස්
කලා මුන් ඔක්කෝම නිදහස්

ගරු කතානායක තුමනි

ගෙනාවෙමි ඔක්ටේවියස්
නම් කලෙමි ලෙස ඔගස්ටස්
මියගියත් සීසර් ජුලියස්
ඉන්නවා දැන් සීසර් ඔගස්ටස්

ගරු කතානායක තුමනි

ඩයනා කියන්නි
ඇන්නේ මමලු මාක් ඇන්ටනී
ගරු කතානායක තුමනි
මේවා නම් හරි ෆනී

  • කාව්ය සිරෝමනී මාතලන් –

Google+ Linkedin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
*