රවිනාථ ඇමරිකාවට කොහොන චීනයට

රවිනාථ ඇමරිකාවට කොහොන චීනයට

පාර්ලිමේන්තු උසස් නිලතල පිළිබඳ කාරක සභාවේ අනුමැතිය සඳහා තානාපතිවරුන් 6 දෙනෙකුගේ නම් යොමුකර ඇත. එහි අනුමැතිය ලැබුන පසු මොවුන් එම රටවල රාජකාරීන් සඳහා පිටත්වීමට නියමිත බව වාර්ථාවේ.

එසේ යොමුකර ඇති අය මෙසේය.

ඉන්දියාවේ – මිලින්ද මොරගොඩ මහතා

චීනය – ආචාර්ය පාලිත කොහොන මහතා

ඇමරිකාව – රවිනාථ ආරියසිංහ මහතා

ප්‍රංශය – මහාචාර්ය ශානිකා හිරිඹුරේ මහත්මිය

ජපානය – සංජීව ගුණසේකර මහතා

ඇෆගනිස්ථානය – විශ්‍රාමික අද්මිරාල් කේ.කේ.වී.පී හරිචන්ද්‍ර ද සිල්වා

මොවුන් සම්බන්ධයෙන් කරුණු දැක්වීමට ඇත්නම් මේ මස 24 වන දිනට පෙර ඕනෑම පුදගලයකුට ඉදිරිපත් වීමට අවස්ථාව හිමි බව උසස් නිලතල පිළිබඳ පාර්ලිමේන්තු කාරක සභාව දන්වා සිටී.

Google+ Linkedin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
*