ලිබරල් ටෝයියෝ නාහෙන් අඬන මැණික් කුළුණ..

ලිබරල් ටෝයියෝ නාහෙන් අඬන මැණික් කුළුණ..

අද මුල්ගල් තැබූ, ඉදිකිරීමට නියමිත රත්නපුර මැණික් කුළුනේ සුවිශේෂිත්වය… 🇱🇰💎

💎 මෙය අලෙවිකරුවන්ට සහ ගැනුම්කරුවන්ට එකම වහලක් යටට සම්බන්ධ වීමට හැකිවන පරිදි ඉදිකරන ජාත්‍යන්තර මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ වෙළඳ මධ්‍යස්ථානයකි

💎 මෙම ව්‍යාපෘතිය සඳහා ජාතික මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ අධිකාරියට අයත් අරමුදල් භාවිතා කරයි.

💎 මෙම ව්‍යාපෘතියේ පළමු අදියරේදී වර්ග අඩි 1,500 ක භූමි ප්‍රමාණයකින් යුත් මහල් පහකින් යුත් ගොඩනැගිල්ලක් රත්නපුර, දේමුවට්ටා හි පිහිටි පර්චස් 22 ක භූමි භාගයක ඉදිකිරීමට නියමිතය.

💎 මෙම මධ්‍යස්ථානය ආසියාවේ මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ අලෙවිය සඳහා ප්‍රමුඛතම විකුණුම් මධ්‍යස්ථාන වන බැංකොක් සහ හොංකොං හි මෙන් ස්වාධීන තත්ත්ව පරීක්ෂණ සේවා, රසායනාගාර සේවා සහ බැංකු සහ අපනයන සේවා සපයනු ඇත.

💎 ව්‍යාපෘතියේ දෙවන අදියර ලෙස, ඉහත සඳහන් ඉඩමට යාබද ඉඩම අත්පත් කර ගැනීමටත්, මහල් 14 කින් යුත් නවීන ගොඩනැගිල්ලක් ඉදිකිරීමටත් යෝජනා කර තිබේ.

💎 ව්‍යාපෘතියේ පළමු අදියරේදී යෝජිත ගොඩනැගිල්ල සැලසුම් කිරීමේ හා ඉදිකිරීමේ කොන්ත්‍රාත්තුව මධ්‍යම ඉංජිනේරු උපදේශන කාර්යාංශයට ප්‍රදානය කිරීමට ද කැබිනට් මණ්ඩලය තීරණය කර තිබේ.

💎 අනාගතයේදී මෙම බහුකාර්‍ය ගොඩනැගිල්ල සහිත භූමිය ලෝකයේ මැණික් ව්‍යාපාරය සඳහා කාර්‍යබහුලම ස්ථානය වනු ඇත.

Google+ Linkedin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
*