කෝප් කමිටුව නම් කෙරේ

කෝප් කමිටුව නම් කෙරේ

නව වන පාර්ලිමේන්තුවේ පොදු ව්‍යාපාර තේරීම් කාරක සභාවේ සමාජිකයින් පත් කර ඇති බව පාර්ලිමේන්තුව නිවේදනය කර සිටී.

එය සාමාජිකයින් 22 කින් සමන්විත වේ. සමාජිකයින් මෙසේය.

Google+ Linkedin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
*